Algemene Voorwaarden

1. Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Serenity Glamping (hierna te noemen: verhuurder) en de aanvrager (hierna te noemen: huurder), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Neem daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel de verhuurder als de huurder vinden hierin de wederzijdse rechten en plichten.

2. Algemeen

a. De Verhuurder verplicht zich er toe de gehuurde tent op het overeengekomen tijdstip, op de afgesproken locatie, in goed verzorgde staat en conform de boekingsovereenkomst aan de huurder beschikbaar te hebben gesteld.

b. Als een- of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel, of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De verhuurder en de huurder zullen dan met elkaar in overleg treden en een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de bepaling die ongeldig of nietig is verklaard, waarbij het doel en de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht worden genomen.

c. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder naast de algemene voorwaarden, verplicht de richtlijnen van de verhuurder in de “Gebruiksinstructies” en “Stookinstructies” te volgen.

d. Voor zowel de Gebruiksinstructies als de Stookinstructies geldt, volg ten alle tijden eerst de meest recente richtlijnen van de kampeerlocatie.

e. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

f. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient die situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

g. De huurder verplicht zich ertoe de gehuurde tent en de bijbehorende inrichting en haar omgeving te respecteren, met begrip van het geluidsniveau in de omgeving.

h. De huurder verplicht zich de regels van het (kampeer)terrein te respecteren.

i. De verhuurder staat niet garant voor de kampeerlocatie. De verhuurder heeft uitsluitend te maken met de tent, de opbouw, inrichting en afbouw van deze. Situaties te maken met de staanplaats, of anderzijds verblijf, dienen door de huurder met de desbetreffende kampeerlocatie te worden afgestemd.

j. Indien de verhuurder deze algemene voorwaarden niet altijd strikt in acht neemt, betekent dit niet dat de bepalingen daarin niet van toepassing zijn, of dat de verhuurder zijn rechten in enige mate verliest, of anderszins strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden verlangt.

3. Huursom

a. In de boekingsbevestiging genoemde zaken zoals; de tent, de inrichting, accessoires, de opbouw, de afbouw en de reiskosten van de verhuurder tot 80 km van Hilversum volgens Google Maps/auto, zijn inbegrepen in de huursom.

b. De door de verhuurder gemaakte reiskosten voor het leveren, opzetten, ophalen en afbouwen van een tent voor een afstand meer dan 80 kilometer vanaf Hilversum volgens Google Maps/auto, worden niet apart zichtbaar in rekening gebracht maar maken deel uit van de totale huursom.

c. De verhuurder kan niet gehouden worden aan de offerte indien de huurder redelijkerwijs kan aanvaarden dat de offerte of boekingsbevestiging, of een deel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

d. Prijzen op de website, de offerte en de boekingsbevestiging, zijn inclusief btw en andere belastingen en heffingen van overheidswege. Bijkomende belastingen aan de camping zoals toeristenbelasting zijn uitgesloten indien dat afgedragen moet worden.

e. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verhuurder niet tot het verrichten van (een gedeelte van) de opdracht tegen een overeenkomstige (deel van de) prijs.

f. Alle aanbiedingen en offertes van de verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als de locatie of het product waarop de aanbieding of de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

4. Aanbiedingen

a. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

b. Het gebruik van kortingsbonnen is beperkt tot één voucher per gebruiker per boeking of overeenkomst.

5. Aanvragen, betalingen en boekingen

a. Reserveringsaanvragen kunnen zowel telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op de website worden gemaakt. De verhuurder verzendt vervolgens per e-mail een offerte. Deze offerte bevat informatie over de prijs, de betaalmethode, huurperiode, locatie en inrichting. Tevens worden de algemene voorwaarden meegezonden.

b. Binnen 14 dagen na ontvangst van de offerte dient de huurder de huursom te betalen anders vervalt de aanbieding. Door betaling stemt de huurder in met de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden. Indien de aanvang van de huurperiode binnen 14 dagen na datum van de reservering valt, (last-minute boekingen), dient de betaling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 72 uur voordat de huurperiode in gaat, te zijn voldaan.

c. Na ontvangst van de betaling is er sprake van een definitieve boeking en wordt door verhuurder via e-mail een boekingsbevestiging verzonden. Annuleringen die hierna plaatsvinden zijn alleen mogelijk conform artikel 7 van deze voorwaarden.

d. De overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder voor de huur van de tent(en) en materialen is geldig tussen de begindag van de huur aanvraag, tot de laatste dag zoals vermeld op de reserveringsbevestiging, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

e. Indien de verhuurder informatie nodig heeft van de huurder die essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst, gaat de uitvoering pas in nadat de huurder de benodigde informatie aan de verhuurder ter beschikking heeft gesteld.

f. De verhuurder kan, zonder in verzuim te zijn, een aanbod tot betaling weigeren indien de huurder een andere opdracht voor de toewijzing van een betaling wil aangaan.

g. Bezwaren tegen de hoogte van een verhuurbedrag staan ​​de huurder niet toe betaling in te houden.

6. Incassokosten

a. Indien de huurder in gebreke blijft bij het tijdig betalen van een factuur, is de huurder van rechtswege in verzuim. De huurder wordt elke maand rente in rekening gebracht tegen een tarief van 1% van de reismaand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente van toepassing is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is, tot het moment dat de betaling van het volledige bedrag is ontvangen.

b. De verhuurder behoudt zich het recht om de initiële betalingen van de huurder te gebruiken om de kosten te verlagen, door de rentelasten af ​​te trekken en ten slotte het huurbedrag en de opgebouwde rente te verlagen.

c. De verhuurder kan de volledige betaling van het huurbedrag weigeren als deze betaling niet ook de opgebouwde rente en incassokosten omvat.

d. Indien de huurder in verzuim is of nalatig is met betrekking tot het tijdig nakomen van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een minnelijke schikking voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, thans onder het rapport Rekenmethode II. Indien de verhuurder hogere kosten maakt voor het innen van de schuld, die noodzakelijk wordt geacht, worden de werkelijke kosten voor vergoeding in rekening gebracht. Eventuele gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de huurder worden verhaald. Dit is inclusief rente over de incassokosten.

7. Annulering, ontbinding en beëindiging

a. Bij annulering tot 60 dagen voorafgaand aan de huurperiode wordt 90% van het voldane bedrag als overeengekomen in de reserveringsbevestiging terugbetaald.

b. Bij annulering tussen 60 dagen en 14 dagen voorafgaand aan de huurperiode wordt 50% van het voldane bedrag als overeengekomen in de reserveringsbevestiging, terugbetaald.

c. Bij annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de huurperiode vindt er geen restitutie van het door de huurder voldane bedrag plaats.

d. Verhuurder heeft het recht bij de verwachting van extreem weer (wind v.a. 70 km per uur, code oranje of meer van het KNMI) de boeking te annuleren of de al opgezeten tenten af te breken. In dat geval krijgt de huurder restitutie van een gedeelte van de huursom (afhankelijk van de lengte van de niet genoten huurperiode)

e. Indien verhuurder de gereserveerde tent, de levering, opbouw, afhaal, inrichting of accessoires niet kan aanbieden, dan krijgt de huurder hiervan direct bericht. De huurder krijgt ook een passend alternatief aangeboden. Indien de huurder hiervan geen gebruik wil maken, zal verhuurder binnen 14 dagen na annuleringsdatum het voldane bedrag als overeengekomen in de reserveringsbevestiging volledig (100%) terugbetalen.

f. Het is de verhuurder toegestaan ​​de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te annuleren indien:
– De huurder niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.
– Indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, dan wel ongewijzigd uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de verhuurder kan worden verwacht.
– In geval van vertragingen door de huurder, kan van de verhuurder niet meer worden verwacht dat hij de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden nakomt. In dergelijke gevallen heeft de verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden.

g. Indien de verhuurder de overeenkomst opschort of ontbindt, is zij dienaangaande niet aansprakelijk voor enige opgelopen schade of kosten, dan wel schadevergoeding, terwijl de huurder uit hoofde van verzuim gehouden is de schade te vergoeden.

h. In geval van vereffening, surseance van betaling, faillissement of beslaglegging jegens de huurder- betreffende schuld of andere omstandigheid- resulterend in een situatie waarbij de huurder niet langer vrije toegang tot zijn bezittingen heeft, kan de verhuurder met onmiddellijke ingang de overeenkomst met de huurder beëindigen en de eventuele betalingen die de huurder tot dat moment heeft gedaan terug betalen. De vorderingen van de verhuurder jegens de huurder zijn in dergelijke gevallen met onmiddellijke ingang.

8. Wijziging en verlenging huurperiode

a. Tot 60 dagen voordat de afgesproken huurperiode ingaat kan zonder kosten de huurperiode worden gewijzigd naar een andere periode.

b. Indien de huurperiode wordt gewijzigd tussen de 60 en 14 dagen voordat de aanvankelijke huurperiode ingaat is de huurder een bedrag van € 50 ,- (vijftig euro) verschuldigd aan wijzigingskosten.

c. In de laatste 14 dagen voorafgaand aan de aanvankelijke huurperiode is wijziging van de huurperiode in principe niet meer mogelijk. Tot 24 uur voordat de huurperiode ingaat kan alleen in zeer bijzondere omstandigheden, na overleg tussen huurder en verhuurder, door de verhuurder het besluit genomen worden om de huurperiode te wijzigen. 

d. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen verhuurder en huurder onderling bespreken hoe de overeenkomst kan worden gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor wat oorspronkelijk was afgesproken. Dit kan ook de aanvankelijk overeengekomen prijs verhogen of verlagen. In dergelijke gevallen zal de verhuurder een nieuwe offerte aan de huurder aanbieden.

e. Verlenging van de huurperiode is (tegen meerprijs) enkel in overleg met de verhuurder na schriftelijke goedkeuring van de verhuurder mogelijk.

9. Aansprakelijkheid

a. Indien de verhuurder aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is vermeld.

b. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de door de huurder onjuist verstrekte gegevens.

c. De verhuurder is enkel verantwoordelijk voor het niet kunnen leveren van de huur vanwege het falen van de verhuurder.De verhuurder is niet aansprakelijk voor door de huurder of medehuurders opgelopen letsel, geleden schade, verlies en/of diefstal van goederen tijdens en ten gevolge van het verblijf in en rondom de tent, door welke oorzaak dan ook.

d. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing aan de tent(en), interieur, exterieur en accessoires, die tijdens het verblijf is ontstaan, tenzij de huurder aannemelijk maakt dat de schade hem, dan wel zijn medehuurder, dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond de tent(en) bevinden, niet kan worden toegerekend.

e. De verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt tijdens de huurperiode, inclusief gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen.

f. De aansprakelijkheid van de verhuurder is altijd beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitbetaald.

g. De verhuurder behoudt zich het recht dat schade aan- of vermissing van de tent(en), interieur, exterieur en accessoires, middels de (WA-)verzekering van de huurder voor rekening van de huurder wordt hersteld.

h. Het risico van verlies of beschadiging van de door de verhuurder geleverde verhuurapparatuur gaat over op de huurder op het moment dat deze apparatuur door de huurder wordt beheerd.

i. De huurder vrijwaart de verhuurder voor aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de huur en waarvan de oorzaak aan andere dan de huurder is toe te rekenen.

j. Indien de verhuurder dienovereenkomstig door derden wordt aangesproken, is de huurder verplicht zo goed mogelijk te assisteren in dergelijke gevallen. Indien de huurder nalaat passende maatregelen te nemen, is de verhuurder zonder nadere aankondiging gerechtigd dit zelf te doen.

k. Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

10. Overmacht

a. De verhuurder heeft geen verplichtingen jegens de huurder als zij wordt belemmerd door omstandigheden buiten haar wil, of vanwege wetgeving- of enige andere rechtshandeling of de algemeen aanvaarde normen, en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld.

b. Onder overmacht wordt behalve wet en jurisprudentie verstaan alle voorziene of onvoorziene externe oorzaken, waardoor de verhuurder niet in staat is gebeurtenissen te beïnvloeden en waardoor de verhuurder niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

c. Behoudens het bepaalde in artikel 9.d. , zal de verhuurder het voldane bedrag als overeengekomen in de reserveringsbevestiging terugbetalen in geval van een grote natuurramp, grootschalige rellen of evacuaties in de reisgebieden voor waar- en op het moment dat de tent(en zijn) gehuurd.

11. Retentie

a. Het is de huurder niet toegestaan om de tent(en) en inrichting aan derden in gebruik af te staan, door te verkopen of onder te verhuren. Wanneer de hoofdhuurder verhinderd is, kan de boeking na goedkeuring van de verhuurder door iemand anders worden overgenomen. Indien de huurder de reservering wilt laten overnemen dan moet dit per e-mail of telefonisch aan verhuurder worden doorgegeven. De verhuurder zal vervolgens een nieuwe huurovereenkomst sluiten met de nieuwe huurder.

b. Al het gespecificeerde en overeengekomen materiaal, gehuurd door de huurder, blijft ten alle tijden van de verhuurder.

c. De huurder dient, in wat redelijkerwijs van hem wordt verwacht, de eigendomsrechten van de verhuurder te respecteren en veilig te stellen.

d. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud verhuurde zaken dan wel rechten vestigen of uitoefenen, is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12. Garanties en claims

a. De materialen die door de verhuurder worden aangeboden, voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering redelijk worden geacht.

b. Elke vorm van garantie vervalt als de huurder niet correct handelt met betrekking tot de gehuurde materialen die door de verhuurder zijn verstrekt, of wijzigingen heeft aangebracht aan de materialen zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.

c. De huurder dient de gehuurde materialen direct na inzage toe te staan. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de materialen overeenkomen met wat is overeengekomen en of deze voldoet aan de eisen die de partijen daarbij zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen direct aan de verhuurder te worden gemeld. De huurder moet de verhuurder in de gelegenheid stellen een klacht met betrekking tot geconstateerde gebreken te onderzoeken.

d. Een tijdige klacht van de huurder schort zijn huur overeenkomst niet op. In dergelijke gevallen is de huurder ook verplicht de huurovereenkomst uit te voeren.

e. Indien een defect in het gehuurde materiaal wordt gemeld na de inspectie en het begin van de huurperiode, heeft de huurder geen recht op compensatie, tenzij de aard van het defect of andere omstandigheden van het probleem resulteren in een langdurige claim.

f. Indien duidelijk is dat de staat van het gehuurde materiaal zwak of slecht is en de claim door de huurder tijdig wordt gedaan, is de verhuurder gehouden het gebrekkige materiaal binnen een redelijke termijn te herstellen of een vervanging aan te bieden voor de materialen in kwestie.

g. Indien blijkt dat een klacht ongegrond is, worden de gemaakte kosten, waaronder onderzoekskosten en reiskosten aan de zijde van verhuurder, bijgeschreven op de rekening van huurder.

13. Intellectueel eigendom

a. De verhuurder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De verhuurder heeft het recht, door middel van een overeenkomst, meer kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van huurder wordt opgemerkt.

14. Gebruiksinstructie en Stookinstructie

a. Bij aankomst in de tent(en) verplicht de huurder zich ertoe de informatie over de tent(en) en de meegeleverde inrichting en accessoires (genoemd Gebruiksinstructie) zorgvuldig door te lezen en de aanwijzingen op te volgen.

b. Voorafgaand aan het aansteken van de houtkachel en vuurschalen verplicht de huurder zich ertoe de informatie over het veilig gebruik van deze (genoemd Stookinstructie) zorgvuldig door te lezen en de aanwijzingen ten alle tijden op te volgen.

c. De huurder stelt de medegebruikers op de hoogte van de verstrekte informatie.

d. De verhuurder kan onder geen enkele voorwaarden verantwoordelijk worden gehouden voor schade die wordt opgelopen aan tent, persoon of omgeving bij gebruik door de huurder van de houtkachels en vuurschalen.